De Vogel- en Natuurwacht Flevoland is blij met het besluit van Minister van Nieuwenhuizen dat de opening van Vliegveld Lelystad tenminste een jaar wordt uitgesteld omdat er fouten zijn gemaakt in berekeningen van geluidsoverlast. Ook onduidelijkheid over de vlieghoogtes en het wantrouwen van burgers hebben politiek gezien deze keuze mede ingegeven.

Wat de Vogel- en Natuurwacht Flevoland graag ook weer onder de aandacht wil brengen, is dat niet alleen geluidsnormen gecheckt moeten worden, maar ook de andere onderzoeken zoals aantallen vogels die in de MER genoemd zijn. In de MER wordt de conclusie getrokken dat de kans op botsingen tussen vogels en vliegtuigen zeer klein is, omdat het zou gaan om geringe aantallen grote vogels die binnen een straal van 5 km van het vliegveld vliegen. Het tegendeel is waar. Flevoland behoort tot de meest vogelrijke gebieden van Nederland. De Oostvaardersplassen liggen op een afstand van 6 km. Alleen hier al verblijven duizenden grote vogels zoals ganzen, zwanen, aalscholvers, reigers en lepelaars. Dagelijks vliegen grote groepen vogels in en uit het gebied. Ook in de richting van het vliegveld. Vogelaanvaringen kunnen zorgen voor grote schade aan vliegtuigen, soms met gevaar voor de veiligheid van passagiers, bemanning en omwonenden. Omdat het gaat om grote risico’s voor de veiligheid van passagiers, voor vogels en de natuur had gericht systematisch veldonderzoek gedaan moeten worden, maar dat is niet gebeurd.

Ter illustratie een paar feiten uit het deelrapport Vogels en Veiligheid van de MER op een rij:

In het rapport wordt op basis van verouderde gegevens (1985-1994) gesteld dat er ongeveer 10.000 zwanen en ganzen in de Oostvaardersplassen slapen. Bij tellingen deze winter echter blijkt het over bijna 70.000 ganzen en zwanen te gaan, waarbij de andere grote vogelsoorten niet geteld zijn.

Ten tijde van de besluitvorming trok de Vogel- en Natuurwacht al aan de bel en stelde dat in een tabel van het MER rapport wordt uitgegaan van 1-100 aalscholvers met de opmerking dat het incidenteel om veel meer vogels kan gaan. Hoe vaak die incidenten voorkomen en hoeveel meer vogels het dan zijn is niet onderzocht. En ook voor het aantal geregeld pleisterende en overvliegende watervogels in de directe omgeving van de het vliegveld wordt afgegaan op een interview met de werknemers van het vliegveld.

Maar zijn dit experts die vogels kunnen tellen? Hoe vaak hebben ze in de omgeving gepost en hebben ze dat ook in het donker gedaan?

In tabellen wordt uitgegaan van seizoengemiddelden in plaats van seizoenpieken. Wie veilig over een bergketen wil vliegen gaat toch niet uit van de gemiddelde hoogte, maar van de hoogte van de toppen?

Op dit moment voelt uitstel van opening van de luchthaven als een kans. Kans op beter onderzoek, op vertrouwen terugwinnen bij bewoners in alle betrokken provincies onder de vliegroutes, maar wat ons betreft moet er ook nog vertrouwen teruggewonnen worden in het zorgen voor de juiste gegevens om in het kader van veiligheid van mens en dier ook tot een goede keuze te komen. Tegelijkertijd blijven we alert dat bij aanpassing van plannen, de Natura 2000 gebieden in Flevoland gespaard blijven zoals dat tot nu toe ook zou zijn.