Privacybeleid

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland, gevestigd aan Kolkgriend 14, 1356BA Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vogelwachtflevoland.nl

Kolkgriend 14
1356BA Almere
De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland is Piet Molenaar. Hij is te bereiken via: privacy@vogelwachtflevoland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (alleen bij jongeren tot 18 jaar voor Bosbende en Flevokijkers i.v.m. het waddenweekend)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer vast en/of mobiel
– Ingangs- en einddatum donateurschap
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Pasfoto (eventueel)
– Functie en activiteit binnen de Vogelwacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen tot 18 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  18 jaar of jonger zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vogelwachtflevoland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en het blad De Grauwe Gans
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
– Je te informeren over inschrijving, deelname en wijzigingen van onze activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens         > Duur van het donateurschap + 1 jaar >            reden:  Zie doel

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@vogelwachtflevoland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vogelwachtflevoland.nl.