Wie zijn wij?

In 1984 is de Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland” opgericht met als doelstelling de vogels in zuidelijk Flevoland en daarmee alle natuurgebieden waar ze in voorkomen, te bestuderen en te beschermen. Met een statutenwijziging in oktober 2015 is de naam veranderd in Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland. Daarmee is heel Flevoland het werkterrein van de stichting.

Inmiddels zijn er ruim 400 donateurs, waarvan een groot aantal op enigerlei wijze actief is binnen de stichting. Donateurs kunnen deelnemen aan alle door de stichting georganiseerde activiteiten zoals het meedoen aan tellingen, helpen bij het ringen, beschermen van nesten, bijwonen van lezingen en meegaan met excursies. Wij hechten waarde aan de natuur, genieten van vogels en dragen dat graag uit.

De Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland stelt zich ten doel de vogelstand en, meer in het algemeen, de kennis van de natuur alsmede de natuurbeleving binnen de provincie Flevoland te verbeteren. Dit doen we door vogels, of in bredere zin dieren, en hun leefgebieden binnen de provincie te bestuderen en te beschermen. Op grond van opgedane kennis adviseert de Stichting gevraagd en ongevraagd betrokken instanties.

De Vogel- en Natuurwacht Flevoland wil op enthousiaste wijze de donateurs binnen de stichting binden en boeien door onze identiteit te vergroten. Dit moet leiden tot meer cohesie. De stichting hoopt hiermee op termijn haar naamsbekendheid, doelgerichtheid en invloedssfeer te verbeteren.

Op korte termijn richten we ons op verrijking van de beleving bij de donateurs. Dit doen we door meer uitwisseling tussen de pijlers te bewerkstelligen en te proberen nieuwe, en met name jonge donateurs te interesseren voor onze activiteiten. Voorwaarde hierbij is dat het bestuur én coördinatoren andere vrijwilligers alsmede de donateurs kunnen enthousiasmeren. Ook dient de interne ondersteuning te worden verbeterd.

Verder wordt de uniformiteit binnen de vogelwacht vergroot zodat de eigen identiteit wordt versterkt en we meer met ‘één gezicht’ naar buiten kunnen treden. Er wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld en alle actieve donateurs krijgen een e-mailadres van de vogelwacht met eigen handtekening. Ook wordt er beter gebruik gemaakt van online communicatiemiddelen als Facebook, Twitter, Instagram etc. Op deze wijze hopen we onze reikwijdte te verbeteren en zijn we in staat nieuwe doelgroepen te interesseren. Op de langere termijn wordt er gedacht aan innovatie, naast de huidige activiteiten. Denk hier bijvoorbeeld aan online-trainingen, het opzetten van een beeldbank en het openen van een eigen YouTube kanaal. Als al deze zaken op orde zijn wordt er gekeken naar uitbreiding van het fysieke werkterrein en eventuele nieuwe activiteiten.