Telpost Kamperhoek

De Ketelbrug vormt de grens tussen Zuid- en Oostelijk Flevoland met de Noord-Oostpolder. Ten zuiden van de Ketelbrug ligt de Kamperhoek, een (vogel)reservaatsgebied waar het nodige aan natuurontwikkeling plaatsvindt. Soorten als Fluiter, Wielewaal en Gekraagde roodstaart kan men hier aantreffen in het zomerseizoen.

Vanwege de strategische ligging kan hier in het voorjaar met oostelijke winden enorme gestuwde trek plaatsvinden. In het voorjaar van 2003 was dit het geval en was sprake van een ongekend massale doortrek van Graspiepers. Tussen half april en eind april werden zo’n 130.000 Graspiepers geteld! Daarnaast werd nog 1 Purperreiger, 1 Wespendief, 1 Zwarte wouw, 4 Rode wouwen, 1 Grauwe kiekendief, 3 Visarenden, 18 Smellekens, 2 Roodpootvalken, 4 Slechtvalken, 55 Witgatjes, 17 Zwartkopmeeuwen, 3 Roodkeelpiepers, 1 Grote pieper, 1 Duinpieper, 2 Noordse kwikstaarten, 2 Rouwkwikstaarten, 3 Beflijsters, 1 Europese Kanarie, 4 Kleine Barmsijzen en een IJsgors waargenomen. Deze aantallen en soortenrijkdom hebben deze telpost inmiddels de bijnaam ‘Klein Breskens’ opgeleverd. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Roodkeelpieper, Waterspreeuw, Velduil, Visarend, Duinpieper, IJsgors, Roodkeelduiker, Kuifaalscholver, Zwarte wouw, Lachstern en Grote pieper. Het gebied ligt in atlasblok 20-37-23.