Cursus

Elk jaar organiseert Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland een cursus Vogelherkenning. De cursus bestaat uit meerdere theorieavonden en praktijkochtenden. Er is een basiscursus, een vervolgcursus en bij voldoende cursisten ook een afrondingscursus. De basiscursus is bedoeld voor alle beginnende vogelaars omdat de nadruk ligt op het leren determineren, het herkennen van vogels behorend tot een specifieke groep en de ‘gewone’ soorten. In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op herkenningskenmerken, minder voorkomende soorten en natuurlijk nog steeds determinatie. In de afrondingscursus worden de zeldzamere soorten behandeld, maar is er ook aandacht voor onderwerpen als eieren, veren, biotoopkennis, en dergelijke.

De theorieavonden zijn op woensdagen van 20.00 – 22.00 uur, in natuurbelevingscentrum ‘De Oostvaarders’ gelegen aan de Oostvaardersplassen. Adres: Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ , Almere. De zaal is open om 19.45 uur voor een kop koffie of thee en het praatje vooraf. De praktijkochtenden (excursies) zijn op zaterdag, volgend op de theorieavond, starten in principe om 9.00 uur en duren tot 11.00. Dit jaar vind en de theorieavonden van de basiscursus bij voorkeur plaats op de eerste woensdag van de maand; de theorieavonden van vervolg– en afrondingscursus op de tweede woensdag van de maand.

De cursus begint in september en eindigt begin juni. De volgende thema’s komen onder andere aan bod: vogels in de tuin (winter), zangvogels, roofvogels, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, riet- en moerasvogels, vogelzang, vogeltrek, ringen en determinatie. Ook wordt er een speciale lezing over verrekijkers georganiseerd.

De kosten voor de cursus, inclusief koffie/thee, het lesmateriaal en een vogelgids, bedragen € 40,00. U kunt alleen deelnemen aan de cursus als u donateur van de stichting bent. Het donateurschap kost minimaal € 17,50 per jaar en komt bovenop het cursusgeld. U ontvangt dan 3 x per jaar ons tijdschrift “De Grauwe Gans” en u mag deelnemen aan de andere activiteiten van de Vogelwacht, zoals de excursies, lezingen etc.

Nadere informatie over de cursus kunt u krijgen bij de cursuscoördinatoren via een e-mail naar cursus@vogelwachtflevoland.nl

Inschrijven voor de basiscursus voor het seizoen 2022/2023 is vanwege de grote belangstelling helaas niet meer mogelijk!  Wel kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen door even een mail te sturen naar bovenstaand email-adres. Ook de voor de opgave van de vervolg- en afrondingscursus graag even een mailtje naar dit email-adres.