Etiekregels

Regels met betrekking tot ethiek in de natuur

 Donateurs van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland trekken er graag op uit, de natuur in. Dat geldt zeker voor de vele vrijwilligers, die op de één of andere manier actief zijn binnen de werkgroepen en commissies van de V&NW. Het ligt voor de hand dat zij daarbij de leefomgeving van vogels, andere dieren en planten zo weinig mogelijk verstoren. Meestal gebeurt dat ook niet, maar een enkel keertje gaat het toch mis. Dan wil iemand toch net die unieke foto maken, waardoor een broedende vogel van het nest wordt verjaagd. Of worden planten vertrapt om op een nog beter plekje te komen om met de verrekijker een vos te zien.

Gelukkig komt zulk gedrag maar weinig voor onder onze vrijwilligers en donateurs, maar zo af en toe worden we er toch mee geconfronteerd. Om die reden heeft het bestuur besloten om een aantal regels op te stellen met betrekking tot de ethiek in de natuur. We verzoeken jullie als coördinator – voor zover van toepassing – deze regels voor te leggen en te bespreken met de vrijwilligers van jullie werkgroep of commissie. En aan hen te vragen deze ook uit te dragen tijdens excursies en andere activiteiten in de natuur..

Waarschijnlijk zal de reactie in veel gevallen zijn: Maar het spreekt toch vanzelf dat wij ons zo gedragen!! Des te beter, dan zullen deze ethiekregels ook nauwelijks als een beperking worden ervaren en meer als een bevestiging van ons gedrag worden gezien.

Onderstaande ethiekregels van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland zijn grotendeels gebaseerd op de gedragscodes en ethiekregels zoals wij die al jaren hanteren en mede afgeleid van die van de Vogelbescherming en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Gedragsregels in de natuur 

  1. Houd je aan de toegangsregels van het gebied dat je bezoekt, tenzij toestemming is verleend hiervan af te wijken.
  2. Houd de vereiste of gepaste afstand van organismen die zich kunnen verplaatsen.
  3. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
  4. Respecteer de natuur: maak geen lawaai en laat geen afval of andere sporen achter.
  5. Geef elkaar de ruimte: maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.
  6. Wees vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.
  7. Spreek elkaar vriendelijk en respectvol aan op niet passend gedrag.
  8. Gebruik geen of zeer beperkt geluidsopnames om dieren te lokken. Tijdens de broedperiode van vogels is dit zelfs uitdrukkelijk niet toegestaan.
  9. Fotografeer alleen nesten en andere plaatsen waar dieren gebaard worden als je zeker weet dat dit de dieren niet verstoort.
  10. De Vogel- en Natuurwacht Flevoland is tegen het gebruik van dieren in gevangenschap (zoals roofvogels) en het plaatsen van foto’s van dieren in gevangenschap.