Bescherming

Ruimtelijke planologische ontwikkelingen, met name de snelle verstedelijking, bedreigen in Flevoland tal van biotopen en unieke stukken natuur. Velen daarvan zijn belangrijke vogelgebieden en maken deel uit van -of grenzen aan- het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Niet alleen dit soort grootschalige miljoenen kostende projecten bedreigen de natuur. Verkeerd beheer, dommigheid en soms zelfs moedwillig handelen komt in ons werkgebied helaas nog steeds voor. De stichting volgt daarom nog sterker dan in het verleden het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid omdat zij de kennis heeft over wat het beleid kan betekenen voor de vogels. Daarnaast zal zij ook signaleren als er iets mis dreigt te gaan en zaken aankaarten bij de overheid en/of terreinbeheerders. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet alleen om tegenstand. De stichting wil graag haar kennis aanbieden zodat deze gebruikt kan worden bij beleidsvorming voor behoud en uitbreiding van de natuur in Flevoland. Kennis die grote waarde heeft als men natuur en milieu in eigen woonplaats en provincie koestert.

Heeft u interesse in de bescherming van vogels of natuurwaarden in het algemeen of wilt u (dreigende) ontwikkelingen doorgeven neem dan contact op met een van de deelnemers aan de werkgroep of stuur een berichtje naar bescherming@vogelwachtflevoland.nl

N.b.: Gebruik het meldpunt in situaties waarin vogels al in gevaar zijn of er sprake is van een een acute dreiging.