Doelstelling en statuten

 

Het formele doel van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de Statuten:

De Stichting heeft ten doel de bescherming, bestudering en verbetering van de vogelstand en van de natuur in de provincie Flevoland alsmede het bevorderen van de natuurbeleving en de kennis van de natuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren, die in het wild levende vogels, andere diersoorten en planten bedreigen;
b. er op toe te zien dat ruimtelijke plannen en maatregelen voldoende rekening houden met het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand en in meer algemene zin met het behoud en de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving voor plant en dier;
c. het bevorderen dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter bescherming van vogel- en natuurgebieden en van individuele planten- en diersoorten;
d. het bevorderen van de nestgelegenheid voor vogels;
e. het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens;
f. het uitgeven van een tijdschrift op papier en/of digitaal en het onderhouden van een website;
g. het betrekken van de jeugd bij de natuur, hen daarvoor te enthousiasmeren en activiteiten gericht op natuur voor hen te organiseren;
h. het houden van excursies;
i. het houden van bijeenkomsten over vogels en natuur;
j. het bieden van natuureducatie zoals het geven van cursussen op het gebied van vogelherkenning;
k. het bevorderen van het vastleggen en presenteren van de natuur in beeld en geluid zowel in objectieve als creatieve zin;
l. het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties op het gebied van vogelbescherming, vogelstudie, natuur- en landschapsbehoud en milieubeheer;
m. alle geoorloofde middelen en al wat met een en ander in de ruimste zin verband houdt en in de ruimste zin van het woord.