Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels

Opnieuw blijkt het milieueffectrapport voor de uitbreiding van Lelystad Airport tekort te schieten. In een kilometersbrede strook gaan vogels verontrust en verjaagd worden. Dat blijkt uit het in december door de provincie goedgekeurde faunabeheerplan. Dit is tegenstrijdig met het Luchthavenbesluit. Dat is genomen op basis van onderzoek waaruit zou blijken dat er geen grootschalige verstoringen rondom het vliegveld nodig zouden zijn voor de vliegveiligheid. Vogel- en Natuurwacht Flevoland, Vogelbescherming Nederland en Dierbaar Flevoland stellen dat het besluit tot uitbreiding van de luchthaven op basis van onvoldoende onderbouwde argumenten is genomen.

Op 20 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten het Faunabeheerplan 2019-2023 goed te keuren. Onderdeel van dit plan is het opzettelijk verontrusten van vogels in een aanvlieg- en vertrekzone van ruim 5 bij 14 kilometer bij Lelystad Airport. Het verjagen van vogels is volgens het Faunabeheerplan nodig om het aantal vogelaanvaringen zo laag mogelijk te houden.

De natuurorganisaties hebben vanaf 2014 al diverse malen gewaarschuwd voor vergaande maatregelen om vogels te verjagen om vogelaanvaringen te voorkomen. In het besluit voor de uitbreiding van de luchthaven werd echter aangegeven dat de kans op vogelaanvaringen minimaal was. Op het luchthaventerrein zelf zouden vogels verjaagd moeten worden maar buiten de hekken zouden er volgens het besluit geen maatregelen nodig zijn. Het begin 2018 geactualiseerde milieueffectrapport heeft aan die conclusie niets veranderd.

Uit het huidige faunabeheerplan blijkt dat de provincie nu vindt dat er buiten de luchthaven zelf wel op grote schaal vogels verjaagd moeten worden. Daarmee is het faunabeheerplan dus strijdig met het eerder genomen luchthavenbesluit. De natuurorganisaties gaven in 2014 aan dat het risico van vogelaanvaringen onvoldoende onderzocht was. Goed onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen en naar de maatregelen die nodig zijn om die te beperken ontbreekt nog steeds. Het faunabeheerplan vermeldt zelfs dat afschot van vogels mogelijk noodzakelijk is. De natuurorganisatie pleiten voor het opschorten van het luchthavenbesluit en het doen van goed onderzoek naar de vogels rondom de luchthaven.

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
bescherming@vogelwachtflevoland.nl