Wetlandtelling

Natura 2000

De Lepelaarplassen zijn een beschermd natuurgebied met Natura 2000 status. Dat betekent dat dit gebied niet alleen beschermd wordt, maar  ook dat gemonitord moet worden hoe het met de te beschermen vogelsoorten gaat. Daarom worden in dit gebied maandelijks de watervogels geteld door de Vogel- en Natuurwacht Flevoland.

Werkwijze
Elke middelste zondag van de maand worden alle vogels geteld die in het gebied verblijven. We tellen dan niet alleen de Lepelaarplassen, maar ook de omringende gebieden, zoals het Trekvogellandje, het Wilgenbos, de natte graslanden en de kwelzone. Het gaat hier vooral om watervogels, riet- en moerasvogels. De telling maakt onderdeel uit van de watervogel-tellingen van de SOVON. De gebieden zijn opgedeeld in diverse deelgebieden,  die door groepjes van twee of meer personen gedurende 2 à 3 uur in de ochtend worden bezocht.

 We doen dat  lopend of per fiets. Voor de minder ervaren vogelkijkers zijn deze tellingen erg geschikt om onder begeleiding van ervaren vogelaarskennis en ervaring op te doen. Na de telling wordt er gezamenlijk koffie gedronken in De Trekvogel en worden telresultaten uitgewisseld en ingevoerd.De resultaten worden naar alle tellers gemaild. Maandelijks gaan de cijfers naar Sovon Vogelonderzoek Nederland.  Ook de provincie Flevoland en de gemeente Almere maken gebruik van de resultaten. De cijfers worden bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheerplan gebruikt. Zo worden de gevonden trends gebruikt om de beste beheermaatregels te nemen om dit unieke vogelgebied in stand te houden. Lijkt het u leuk om eens een telling mee te maken? Als donateur van de Vogelwacht bent u van harte welkom! Ervaring is niet vereist. De data van de komende tellingen staan in de agenda. U kunt informatie krijgen en zich aanmelden bij: wetlandtelling@vogelwachtflevoland.nl.

 

Wetlandtelling op dun ijs. Foto gemaakt door Marius Bouscholte.

Wetlandtelling op dun ijs. Foto gemaakt door Marius Bouscholte.

Telgegevens

In de afgelopen jaren zijn de telgegevens jaarlijks geanalyseerd. 2017 was een topjaar wat betreft aantal getelde vogels (ruim 45.000). Door het jaar heen kunnen er grote verschillen zijn. In de winter is het vaak druk (met grote groepen grauwe ganzen en brandganzen). Maar in december 2010 werden er in totaal maar 14 vogels geteld. Het hele gebied was bedekt met ijs en sneeuw. In 2017 waren februari en maart drukker dan gemiddeld. Kuifeenden speelden daarbij een belangrijke rol met 2800 exemplaren in februari. Zeldzame soorten (in de afgelopen 10 jaar minder dan 5 jaar gezien) in 2017 waren o.a. Cetti’s Zanger, Grote en Kleine Canadese Gans, Raaf en Turkse Tortel.
De Cetti’s Zanger was in 2016 in het gebied een nieuwe soort met 1 melding. In 2017 waren dat 22 waarnemingen. De Cetti’s Zanger is met een opmars bezig in Flevoland: in oktober 2018 telden we 22 exemplaren!

Wat wordt er zoal gezien?
Vanuit de telgegevens vanaf 1998 is een checklist gemaakt die laat zien welke soorten vaak, soms of eenmalig aangetroffen zijn tijdens een van de tellingen. Dit geeft een goed beeld van wat u kunt verwachten als u een van de vogelkijkhutten in het gebied bezoekt.

Checklist Lepelaarplassen