De Commissie voor de mer (milieueffectrapportage) heeft het rapport voor de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeeld. De Commissie concludeert dat het rapport niet compleet is. Het  laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur.

De tekortkomingen in het rapport betreffen onder andere de vogelwerende maatregelen die nodig zijn om het risico van botsingen van vliegtuigen met vogels te beperken. De Commissie constateert dat de effectiviteit en de milieugevolgen van deze maatregelen ten onrechte niet/onvoldoende in beeld zijn gebracht en beveelt daarom aan de maatregelen die aanvaringen tussen vliegtuigen en (groepen) vogels moeten voorkomen/beperken, verder uit te werken en aan te geven wat de consequenties zijn voor de vliegveiligheid, de natuur, de natuurontwikkeling en de vogels in het studiegebied.

Dit is precies één van de punten waarop de Vogelwacht in haar zienswijze heeft gewezen. Wij zijn dan ook blij met het oordeel van de Commissie voor de mer en hopen dat de staatssecretaris een definitief besluit over de uitbreiding van het vliegveld pas zal nemen nadat goed is onderzocht wat de gevolgen zouden zijn voor de natuur, zoals de Oostvaardersplassen.

Lees het persbericht van de Commissie en klik hier voor meer informatie waaronder het volledige advies.