In aansluiting op hun vertrek uit het bestuur hebben Marius Bouscholte en Sonja Hartlief bekendgemaakt het werk voor de werkgroep Bescherming ook neer te leggen. Ook Angela Peters en Greetje Houwen hebben deze stap genomen. Allen hebben aangekondigd het beschermingswerk onder de vlag van een nieuw op te richten stichting te willen voortzetten. Reden voor dit alles is een onoverbrugbaar meningsverschil met het bestuur over de koers van de Vogelwacht waar het gaat om de werkgroep Bescherming.

Het bestuur betreurt dit feit maar ziet ook een positieve kant ervan: een groep mensen die zich krachtdadig in wil zetten voor de bescherming van de natuur in Flevoland en dat op een slagvaardige manier kan doen zonder zich rekenschap te hoeven geven van eventuele repercussies op andere stichtingsactiviteiten.
Het bestuur waardeert de geweldige inzet van de vier vertrekkende werkgroepleden voor het beschermingswerk in de afgelopen jaren en streeft naar een vriendschappelijke relatie met de nieuwe stichting, gebaseerd op respect voor elkaars doelen en activiteiten, en naar een situatie waarin we elkaar in voorkomende gevallen kunnen helpen en we elkaar niet beconcurreren.

Het vertrek van de werkgroepleden leidt weliswaar, in ieder geval op korte termijn, tot een ingrijpend verlies van capaciteit voor het beschermingswerk van de Vogelwacht, maar betekent uiteraard niet dat wij geen invulling meer willen geven aan het statutaire doel van onze stichting, te weten “de bescherming en verbetering van de vogelstand en van de natuur in de provincie Flevoland”. Het bestuur zal (tot het moment dat er weer voldoende mensen in de werkgroep zitten) per beschermingsissue dat zich aandient bekijken in hoeverre het opgepakt kan worden. We zullen daarbij, nu meer dan in het verleden, het belang van het opkomen voor de natuur af moeten wegen ten opzichte van de daarvoor benodigde inspanning, rekening houdend met het feit dat ook alle overige stichtingsactiviteiten aandacht en tijd vragen.